Tanker om blogg i aktivitørfaget

En aktivitørs jobb er å gi brukeren mulighet til økt mestring sett opp mot samfunnets krav til funksjon. En aktivitør skal tilrettelegge slik at brukeren opplever trivsel og helse.

Data- teknologien blir stadig mer tatt i bruk i samfunnet vårt. Alle vil møte dette på ett eller annet nivå, uansett alder. Offentlige instanser, banker, teleoperatører o.l. tilbyr i større grad sine tjenester på nett, og forventer at du kan tilegne deg den informasjon du trenger selv.

Antallet eldre øker. Det er viktig at de også behersker teknologien slik at de får muligheter til å delta i informasjonssamfunnet. Det er fortsatt et stort antall som vegrer seg for å ta i bruk teknologien. Aktivitørens oppgave kan være å ufarliggjøre og å drive målrettet arbeid for at brukeren skal tilegne seg digitale ferdigheter/kompetanse. Å lære å blogge kan være en innfallsvinkel til dette, der de selv kan kommunisere fritt og ut fra eget behov og nivå.

Ettersom det blir et økende antall eldre i befolkningen vil det bli behov for at folk kan stå lengre i arbeidslivet. Med den nye teknologien har man ikke lenger et like stort behov for fast kontor og arbeidsplass. I enkelte yrker kan folk gjøre mange arbeidsoppgaver hjemmefra. Det øker muligheter for å kunne jobbe selv med nedsatt funksjonsevne, og kan bidra til økt livskvalitet for den enkelte. Bloggen kan være et sted der brukeren kan presentere seg og sin kompetanse.

Datateknologien kan være med på å bryte ensomhet og isolasjon. Å komme inn i et sosialt fellesskap og på den måten ha et vindu ut mot verden, kan skape økt mestringsfølelse og styrke selvbildet. Mennesker med funksjonshemminger kan oppleve å stenges ute fra det sosiale fellesskap og stigmatiseres pga sine begrensninger. Ved å bruke teknologien som verktøy i nettverksarbeidet, kan nye dører åpnes for disse menneskene. Dette kan føre til vennskap, stimuli og oppmuntring som gjør at de ser andre muligheter i egen hverdag, og som kan skape større selvfølelse og egenverdi. Bloggefellesskap kan være slike sosiale arenaer der de kan oppleve å være en del av et sosialt nettverk i forhold til egne interesser og evner.

Å bruke digitale verktøy kan bidra til å minske avstanden mellom generasjoner. Det kan gi mulighet for å opprettholde kontakt med egen familie og annet nettverk, på tross av store avstander og at vi flytter mer på oss i dag enn før.

Aktivitøren kan arrangere kurs i bruk av digitale verktøy, og samarbeide med skoler om å holde det. Her kan unge elever være ressurspersoner og lærere for eldre. Ved å  benytte seg av de unges opparbeidede digitale kompetanse, kan aktivitøren bruke elevenes kompetanse til å få generasjoner i et nærmiljø tryggere på hverandre. I tillegg lærer de noe konkret om f.eks mobiltelefon bruk, eller som i vårt tilfelle: å blogge.

Elever på vg2 aktivitør kunne også linke egen klasseblogg til f. eks en blogg ved et aktivitetssenter. På denne måten kan man øke muligheter for samarbeid der elevene blant annet kan komme med ideer til aktiviteter og lignende. Det kan gi muligheter for reelle oppdrag og oppgaver for elevene slik at det gir mening og relevans til studiet og egen læring.

0 kommentarer: